Apator zarobi mniej

   |    tekst redakcyjny    |   

Zarząd Apator S.A. opublikował 7 sierpnia br. raport bieżący, korygujący prognozę wyniku finansowego na 2015 rok. Nowa prognoza skonsolidowanego zysku netto wynosi 80 mln zł i jest o 16% niższa od pierwotnego celu. Jednocześnie zarząd podtrzymuje prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 790 mln zł.

W okresie I kwartału br. Grupa Apator zrealizowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 180,9 mln zł, tj. o 17,6% wyższe w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Jednocześnie rentowność sprzedaży w I kwartale 2015 roku była poniżej oczekiwań i wyniosła, w przypadku wyniku ze sprzedaży i EBITDA, odpowiednio 10,9% i 15,3%, tj. o 2,6 pp. i 2,8 pp. mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Ten niekorzystny trend pogłębił się w okresie II kwartału, co jest m.in. bezpośrednim powodem korekty prognozy.

Obniżenie rentowności sprzedaży wynika z wielu czynników, w tym takich, które są poza kontrolą spółki.

Zarząd Apator S.A. w szczególności zwraca uwagę na odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od tych przyjętych w planie finansowym oraz prognozie. W szczególności średni kurs PLN/USD za okres I półrocza wyniósł 3,69 w porównaniu z kursem założonym w planie, opartym na konsensusie prognoz bankowych, na poziomie 3,3. Wzmocnienie dolara amerykańskiego wobec polskiego złotego istotnie wpłynęło na koszty zakupu komponentów elektronicznych, co spowodowało wzrost kosztów produkcji, głównie w spółkach Apator S.A. i Apator Powogaz S.A. – łącznie o ok. 4,5 mln zł.

Kolejny czynnik to istotny wzrost przychodów ze sprzedaży mniej rentownych produktów, takich jak liczniki energii elektrycznej i gazu. To właśnie w segmencie urządzeń opomiarowania energii elektrycznej i gazu od dłuższego czasu obserwuje się istotny wzrost konkurencji, przekładający się na spadek cen, pomimo wzrostu kosztów produkcji spowodowanych np. zmianą kursów walutowych.

Ponadto na korektę prognozy wpływ miały m.in:

– istotny spadek sprzedaży ciepłomierzy do Rosji w I półroczu 2015 roku (50% wartości eksportu zrealizowanego w analogicznym okresie 2014 roku) oraz niepewność co do poziomu tej sprzedaży w II półroczu br.;
– słabe wyniki finansowe spółki Apator Rector, która zamknie rok 2015 stratą netto. Zarząd Apator Rector wdraża plan naprawczy, którego pozytywne efekty powinny być widoczne już w 2016 roku. Apator Rector ma dla grupy Apator strategiczne znaczenie m.in. z uwagi na synergie z Apator Elkomtech;
– zdarzenia jednorazowe, w szczególności koszty usług doradczych, poniesione w związku z procesami akwizycyjnymi, co dotyczy w szczególności przejęcia spółki Miitors Aps i kolejnego projektu, o którym zarząd Apator S.A. informował w raporcie bieżącym nr 36/2015. Obydwie akwizycje nie były ujęte w planie finansowymi i pierwotnej prognozie. Łączne koszty poniesione w związku z tymi procesami wyniosły 1,6 zł mln.

W związku z pogorszeniem wyników finansowych zarząd Apator S.A. wdraża szereg inicjatyw, mających na celu wzrost sprzedaży oraz ograniczenie kosztów. Niezależnie od korekty prognozy zysku netto do poziomu PLN 80 mln, głównym celem zarządu jest realizacja wyniku finansowego na poziomie maksymalnie zbliżonym do pierwotnego planu. O postępie tych prac i ich wpływie na stopień realizacji prognozy zarząd poinformuje akcjonariuszy na początku IV kwartału.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny