Wyjaśnienie do wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A.

   |    tekst redakcyjny    |   
LUG_II KWARTAL_2016

W dniu 16 lutego 2016 roku w naszym newsletterze oraz na portalu http://rynekelektryczny.pl pojawił się tytuł sugerujący, że sprzedaż Grupy Kapitałowej LUG S.A. obniżyła się o 65%. Pragniemy sprostować, iż informacja o spadku dotyczy wyłącznie obniżenia sprzedaży firmy LUG na rynku rosyjskim i ukraińskim. W wyniku realizowanej polityki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży, zielonogórski producent oświetlenia przeniósł ciężar realizacji przychodów na rynki Unii Europejskiej oraz pozostałe, w wyniku czego wypracowano dynamikę na poziomie +2,5% (rynki UE) oraz +40% (pozostałe rynki). Całkowite przychody ze sprzedaży LUG w IV kwartale 2015 wzrosły o 3,28%, natomiast w ujęciu narastającym w całym 2015 roku obniżyły się o 3,75%. Poniżej przedstawiamy pełną informację na temat wyników Grupy kapitałowej LUG S.A. w IV kwartale 2015 roku.

Kluczowe informacje:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 4Q’2015 wyniosły 31 443,09 tys. zł,
  wzrost o 3,28% r/r;
 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 1-4Q’2015 wyniosły 109 619,22 tys. zł,
  spadek o 3,75% r/r;
 • struktura przychodów ze sprzedaży za 4Q’2015 zrównoważyła się: 50% – kraj, 50% – eksport; za 1-4Q’2015 ukształtowała się: 46,93% – kraj, 53,07% – eksport;
 • udział opraw LED w strukturze sprzedaży to 58%;
 • zysk ze sprzedaży brutto za 4Q’2015 wyniósł 14 410,27 tys. zł, wzrost o 40,55% r/r,
 • zysk ze sprzedaży brutto za 1-4Q’2015 wyniósł 41 438,67 tys. zł, wzrost +17,57% r/r;
 • zysk netto za 4Q’2015 wyniósł 1 922,56 tys. zł, spadek o 7,26% r/r;
 • zysk netto za 1- 4Q’2015 wyniósł 4 000,53 tys. zł, 100% realizacji r/r.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. funkcjonowała pod wpływem kilku czynników natury geopolitycznej oraz z zakresu rozwoju organnicznego. Najważniejszym z nich był wpływ kryzysu ukraińskiego i rosyjskich sankcji gospodarczych na fukcjonowanie firmy na tych rynkach.

W wyniku ochłodzenia stosunków biznesowych na linii Polska – Rosja utraciliśmy możliwość realizacji niektórych inwestycji, a także straciliśmy wypracowany potencjał rynkowy. W chwili obecnej z przyczyn politycznych nie możemy realizować standardowych poziomów sprzedaży w Rosji i na Ukrainie. Naszą mocną stroną jest jednak geograficzna dywersyfikacja przychodów, która pozwoliła nam przerzucić ciężar wyników na inne rynki – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu.

Konflikt wschodni znalazł odzwierciedlenie na przychodach ze sprzedaży, które łącznie na rynku rosyjskim i ukraińskim spadły w 2015 roku o ponad 65% r/r. Ograniczenie negatywnych skutków  wskazanych spadków było możliwe dzięki zintensyfikowaniu działań w państwach Unii Europejskiej, gdzie przychody wzrosły o 2,5% r/r, oraz na innych rynkach zagranicznych, gdzie dynamika przychodów wzrosła o ok. 40% r/r. Pozwoliło to na wypracowanie w IV kwartale 2015 roku całkowitych przychodów ze sprzedaży o 3,28% wyższych niż w IV kwartale 2014 roku. W ujęciu narastającym po czterech kwartałach roku przychody ze sprzedaży spadły o 3,75% r/r.

Drugim wyzwaniem determinującym dalsze możliwości rozwoju organicznego była poprawa rentowności ze sprzedaży w zakresie podstawowej działalności.

Podobnie jak większość dyrektorów finansowych w Europie[1] zmodyfikowaliśmy naszą hierarchię celów i dotychczasowy priorytet maksymalizacji przychodów ze sprzedaży zmieniliśmy na redukcję kosztów bezpośrednich produkcji. Realizacja tego celu była możliwa dzięki budowie nowej fabryki i zwiększeniu naszej niezależności w zakresie produkcji  komponentów elektronicznych. Dzięki temu zoptymalizowaliśmy strukturę kosztów bezpośrednich, a pozytywny efekt tych działań widoczny jest na poziomie zysku ze sprzedaży brutto – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

Zysk ze sprzedaży brutto w 4Q’2015 wzrósł o ponad 40% r/r, a w całym 2015 roku o  17,57%.
W następstwie tego
marża na sprzedaży brutto, znacząco wzrosła i w samym 4Q’ 2015 roku wyniosła 45,83%, natomiast w całym 2015 roku ukształtowała się na poziomie 37,80%.

Dodatkowym czynnikiem kształtującym poziom realizowanych marż jest asortymentowa struktura sprzedaży, w której dominującą rolę odgrywają produkty ledowe.

– Rynek LED nabiera tempa, a sprzedaż naszych opraw ledowych rozpędza się razem z nim. Na koniec 2015 roku udział opraw ledowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży stanowił 58%, gdy jeszcze rok wcześniej było to tylko 37% – mówi Ryszard Wtorkowski.

W 4Q’2015 roku LUG zakończył budowe drugiej fabryki, będącej centrum badawczo-rozwojowym
z laboratorium foto-optycznym oraz kompleksem produkcyjno-magazynowym. Przeniesienie produkcji komponentów elektronicznych do nowej lokalizacji nastąpiło w styczniu 2016 roku.

[1] Deloitte CFO Survey 2015 H2, „Dobre prognozy dla polskiej gospodarki na rok 2016”