Apator powyżej prognozy

Tomasz Charążka

Tomasz Charążka

tel. 22 743 00 70-71
re@rynekelektryczny.pl

  |  
siedziba Apator

Firma Apator – producent i dostawca systemów oraz inteligentnych urządzeń do opomiarowania i zarządzania siecią dystrybucji – podała wyniki finansowe uzyskane przez Grupę w IV kwartale i w całym 2016 r.

W ostatnim kwartale ub.r. Grupa Apator zanotowała wzrost przychodów o 14 proc. r/r – do 242 mln zł – dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży na rynkach zagranicznych i utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży krajowej. Kwartalny zysk netto Grupy Apator osiągnął najwyższy poziom w 2016 r. i wyniósł 27,9 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale osiągnęły wysoki poziom głównie dzięki dobrej kontraktacji w obszarach opomiarowania energii elektrycznej, gazu oraz wody i ciepła, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rys. Istotny wzrost przychodów na poziomie 13,2% r/r dzięki dobrym wynikom sprzedaży w segmencie pomiarowym

Wysoki poziom sprzedaży pozwolił na realizację rekordowego w 2016 r. zysku EBITDA, który wyniósł 33,9 mln zł (marża EBITDA na poziomie 14 proc.). Wynik ten zostały wypracowany dzięki wysokim wolumenom sprzedaży, korzystnej strukturze sprzedaży oraz eliminacji ujemnego wpływu Apator Rector (spółka zależna GK Apator).

Na wysoki poziom zysku netto wpłynął dodatkowy czynnik w postaci aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności Apatora w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zwiększenie tego aktywa o 8,4 mln zł nastąpiło w wyniku istotnego wzrostu sprzedaży i poprawy rentowności podmiotu dominującego, a także dobrych perspektyw rozwoju spółki w 2017 r. i kolejnych latach. W 2016 r. Apator SA dostarczył ok. 1,4 mln liczników energii elektrycznej. Istotną część stanowiły liczniki inteligentne dostarczane takimi klientom jak Tauron Dystrybucja (projekt Smart City Wrocław), PKP Energetyka oraz Żabka. Bardzo dobre wyniki zrealizowała również toruńska linia aparatury łączeniowej.

Apator_wyniki_2016_EBIDTA

Rys. Utrzymanie poziomu zysku EBIT

Dobre wyniki całoroczne

W ujęciu narastającym Grupa Apator osiągnęła przychody w wysokości 870,2 mln zł i zysk netto na poziomie 64,1 mln zł, a tym samym zrealizowała skorygowaną prognozę wyników, która odpowiednio zakładała 850 mln zł i 62 mln zł. W odniesieniu do 2015 r. wartości te wzrosły odpowiednio o 13 proc. i 2 proc.

Skonsolidowany zysk netto (z wyłączeniem wpływu Apator Rector) wyniósł 83,8 mln zł, co potwierdza potencjał Grupy Apator oraz nawiązuje do pierwotnej prognozy na poziomie 80 mln zł.

Perspektywy rozwoju

W bieżącym roku Apator oczekuje dobrych wyników finansowych, głównie dzięki dobrym perspektywom rozwoju w obszarach opomiarowania gazu oraz wody i ciepła. W przypadku gazomierzy spółka planuje zrealizować istotne wzrosty sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Jeśli chodzi o linię opomiarowania wody i ciepła, Apator oczekuje stabilizacji sprzedaży na rynku rosyjskim oraz wzrostu sprzedaży do krajów UE, również dzięki nowym technologiom ultradźwiękowym.

Sprzedaż liczników energii elektrycznej może być niższa wolumenowo, jednak nie powinno to mieć wpływu na poziom wypracowanego wyniku finansowego, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży zmodernizowanych liczników elektronicznych Norax.

Na wyniki Apator wpływ będą też  miały warunki rynkowe w sektorze energetyki zawodowej, które nie sprzyjały realizacji planu w 2016 r. Zarząd oczekuje, że koniunktura w tym segmencie rynku ulegnie poprawie w II połowie 2017 r.

W rezultacie grupa Apator prognozuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów w wysokości 900–950 mln zł i wypracowanie zysku netto w granicach 75–80 mln zł.

 Dywidenda

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok 2016 na poziomie 1,05 zł na akcję, co stanowi łącznie 34,8 mln zł. Zaliczka w wysokości 0,35 zł została wypłacona w grudniu 2016 r.

Obecność na GPW

W dniu 24.04.2017 r. mija 20 lat od debiutu akcji Apator SSA na warszawskim parkiecie. W tym czasie kurs akcji wzrósł o blisko 1000 proc., a spółka wypłaciła łącznie ponad 300 mln zł dywidendy.

Konferencja firmy Apator, w której uczestniczyła redakcja Rynku Elektrycznego, odbyła się w dniu 1 marca br. w hotelu Sheraton w Warszawie.

w Warszawie.

Źródło: Apator SA

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

[ssba-buttons]