Wracają stare etykiety energetyczne

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
skala zyżycia energii

Dnia 19 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra energii projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewnią ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

Większa kontrola producentów

System kontroli etykietowania energetycznego ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu.

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

Dzięki nowym przepisom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ monitorujący) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej (organy kontrolujące) – tworzące system kontroli produktów wykorzystujących energię – będą miały podstawę prawną do kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią (stosowane będą zapisy rozporządzenia europejskiego nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE).

Nowelizacja przepisów ustawowych jest także konieczna, żeby można było stosować przepisy rozporządzenia 2017/1369 dotyczące nadzoru nad systemem etykietowania energetycznego (aktualizuje ono wzór etykiety energetycznej i zmienia skalę klas energetycznych).

Powrót do poprzednich etykiet energetycznych

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca jasna. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++).

Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Etykiety energetyczne ułatwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii (pozwala im to zaoszczędzić pieniądze), ale mogą również zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktów.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

RE

[ssba-buttons]