Inwestycje w GRODNO

   |    tekst redakcyjny    |   

W dniu 27 lutego br. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zwiększyło zaangażowanie i w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Grodno SA uzyskało 8,74% kapitału zakładowego oraz ponad 5% ogólnej liczby głosów. Liczbę posiadanych akcji zwiększył również prezes Zarządu Grodno S.A. – Andrzej Jurczak, który zakupił 10 tys. akcji i posiada obecnie 35,73% kapitału zakładowego i 41,63% głosów na WZA.

W okresie I-III kwartału roku obrotowego 2014/2015 roku – spółka zanotowała 11% wzrost przychodów do poziomu 178,26 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 6,2 mln zł, tj. 23,7% wzrostu rdr, marża EBIT ukształtowała się na poziomie 3,5%. Zysk netto wyniósł 4,3 mln zł, tj. 34,4% wzrostu rdr.

Zgodnie z prognozą finansową Spółka zakłada w roku obrotowym 2014/2015 przychody na poziomie 241,06 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4% rdr. Po I-III kwartale Spółka miała 178,26 mln zł przychodów tj. 74% realizacji prognozy. Narastająco na koniec III kwartału zysk operacyjny wyniósł 6,2 mln zł, tj. 68% realizacji prognozy, która zakłada 9,1 mln zł EBIT na rok obrotowy 2014/2015. Po I-III kwartale Spółka zanotowała 4,3 mln zł zysku netto, tj. 69% prognozowanego zysku na 2014/2015, który ma wynieść 6,2 mln zł.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny