Prezes NOBE

Konkurs na Prezesa Zarządu NOBE

Rada Nadzorcza Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE ogłasza konkurs stanowisko Prezesa Zarządu.

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie; b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; c) niekaralność za przestępstwo umyślne; d) wykształcenie wyższe o kierunku związanym z elektrotechniką; e) ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Fundacji i Stowarzyszeń; f) co najmniej 2-letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych.

Wymagania dodatkowe: a) samodzielność; kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie; b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność; c) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskie;, d) umiejętność kierowania zespołami ludzi.

2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1) Zakres uprawnień zgodny ze statutem Fundacji „NOBE”.

2) Zakres odpowiedzialności w szczególności za: a) opracowywanie rocznych programów działania Fundacji „NOBE”; b) realizacja przyjętych przez Radę Fundacji „NOBE” wieloletnich programów poprawy bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych; c) prowadzenie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Polską Izbą Ubezpieczeń, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa m.in. w celu pozyskiwania dostępnych środków w ramach funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł; d) przygotowywanie sprawozdań i innych opracowań dotyczących działalności Fundacji dla potrzeb Rady i innych instytucji.

3. Wymagane dokumenty:

a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie; b) curriculum vitae wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej; c) list motywacyjny; d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje; e) oświadczenie o niekaralności; f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego; g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) termin składania dokumentów: do 30 października  2015 r. do godz. 15.00; b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „NOBE”, osobiście w sekretariacie Fundacji NOBE w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, 72-200, pokój 336, pani Anna Dzięcioł; c) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i tym samym zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowy indywidualne, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 604 947 566

www.NOBE.org.pl