Co wykazały badania 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów?

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
SPAE

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów.

Przeprowadzone przez laboratorium BBJ w Lublinie badania wykazały, iż 10 spośród zgłoszonych 23 produktów nie spełnia przynajmniej jednego z punktów normy PN-EN 60898-1. Zatrważający jest fakt, że aż 6 spośród nich nie przeszło pozytywnie badań zwarciowych pod kątem deklarowanej przez producenta znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej Icn, podczas gdy parametr ten ściśle związany jest z jedną z podstawowych funkcji, jaką pełni wyłącznik nadprądowy w instalacji elektrycznej, czyli zabezpieczanie tej instalacji, urządzeń do niej przyłączonych oraz jej użytkowników przed skutkami zwarć. W przypadku niektórych produktów zaobserwowano także ponadnormatywne wartości przyrostów temperatury dla warunków normalnej pracy wyłącznika oraz w jednym przypadku niespełnienie warunków zdolności wyłącznika do izolowania. Nieprzestrzeganie przez producentów wymagań normy w zakresie wyżej wymienionych parametrów, w przypadku zainstalowania wadliwego produktu w instalacji elektrycznej, może skutkować niedostateczną ochroną podczas występowania w niej sytuacji awaryjnych (zwarcia elektryczne, nadmierne nagrzewanie się przewodów w konsekwencji prowadzące do pożarów) bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu jej użytkowników. Dodatkowo w przypadku 3 badanych wyłączników zaobserwowano brak naniesionej na aparacie klasy ograniczenia energii, której obecność wymaga norma PN-EN 60898-1. Parametr ten ściśle związany jest z bezpieczeństwem użytkowania aparatu. Wyłączniki nadprądowe posiadające najwyższą 3 klasę ograniczania energii w sposób najbardziej efektywny tłumią energię powstałą w aparacie podczas wyłączania prądu zwarciowego, ograniczając tym samym wyrzut niebezpiecznych gazów z jego wnętrza. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obsługi instalacji przez osoby niewykwalifikowane.

Więcej o badaniach

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

 

[ssba-buttons]