Cyberbezpieczeństwo ITC-OT w sieciach infrastruktury krytycznej

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

IV Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju cyberbezpieczeństwa sieci technologicznych w obszarze ICT-OT.

IV Forum odbędzie się 15 listopada 2018 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) – Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) zapewniającego bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jako części wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ta kluczowa rola PSE S.A. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w tym odpowiedzialność za tworzenie infrastruktury technicznej dla działania hurtowego rynku energii elektrycznej, wymaga zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa ochrony systemów i sieci technologicznych.

Główne zagadnienia IV Forum są dedykowane do Infrastruktury Krytycznej i obejmować będą aspekty zapewnienia cyberbezpieczeństwa nie tylko w odniesieniu do danych, ale również do działania systemów i sieci technologicznych. Sieci w wyniku zakłócenia czy uszkodzenia stają się niedostępne, co w przypadku sieci Infrastruktury Krytycznej uderza w społeczne i ekonomiczne warunki funkcjonowania społeczeństwa, a w skrajnych przypadkach również wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Zaopatrzenie w energię i wodę, a także działający transport i systemy finansowe oraz dostępność sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych są kluczowe dla prawidłowego działania Infrastruktury Krytycznej. Użytkowane systemy technologiczne wymagają wprowadzania stale doskonalonych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających nie tylko bezpieczeństwo danych, ale również bezpieczeństwo ciągłości poprawnego działania systemów technologicznych.

W okresie powszechnej cyfryzacji, na starcie wdrażania sztucznej inteligencji oraz komputerów kwantowych, problemy szeroko rozumianego zapewnienia cyberbezpieczeństwa są przedmiotem prac i analiz licznych grup ekspertów z obszarów biznesu i nauki oraz regulacji i polityki.

Forum jest kolejnym wydarzeniem skupiającym nie tylko wysokiej klasy ekspertów z branży cyberbezpieczeństwo, lecz również członków zarządów przedsiębiorstw i przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, dla których tematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego jest priorytetowa w ich działalności.

W IV edycji FBST formuła Forum została poszerzona o przedstawicieli międzynarodowego świata nauki i biznesu przy tradycyjnym już udziale przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury, a także Parlamentarzystów RP.

W tradycji do ram organizacyjnych poprzednich edycji Forum, organizatorzy koncentrują dyskusję na trzech obszarach tematycznych:

  1. Tempo wzrostu oraz rozwój form cyberzagrożeń a ich wpływ na sieci Infrastruktury Krytycznej.
  2. Koncepcje podejścia do cyberzagrożeń i zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów ICT infrastruktury technologicznej OT.
  3. Krytyczne elementy systemów ICT infrastruktury technologicznej OT wymagające zabezpieczeń oraz zagadnienia operacyjne zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Więcej o konferencji na stronie  www.fbst.pl

[ssba-buttons]